• Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Title: Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

Authors: Aleksandra Fudali, Anna Romanów-Struzik, Wojciech Struzik, Krzysztof Miciuła, Mirosław Starzyń-ski, Dariusz Grzesica, Joanna Gąska, Maja Zagórna-Goplańska, Monika Maria Kijek, Yanina Sialitskaya

Reviewers: Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski

ISBN 978-83-62062-03-4 ebook

(downloading from the shop)


Spis treści
Przedmowa .................................................................................................................................. 6
Rozdział I Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej ....... 9
Wstęp .................................................................................................................................................. 9
1.1. Istota gospodarki oraz jej system gospodarczy .......................................................................... 10
1.2. Obecne przemiany w działalności gospodarczej w dobie procesu globalizacji .......................... 15
1.3. Polityka ekonomiczna państwa wobec istniejących potrzeb rozwojowych gospodarki krajowej .. 20
1.4. Czynniki decydujące o trwałym i szybkim rozwoju gospodarczym ............................................ 25
1.5. Gospodarka Polska a jej konkurencyjność międzynarodowa .................................................... 35
Bibliografia......................................................................................................................................... 44
Informacja o autorze ......................................................................................................................... 45
Rozdział II Wykorzystanie środków pozyskanych z funduszy strukturalnych przez Polskę w latach 2004 – 2006 .... 46
Wstęp ................................................................................................................................................ 46
2.1. Zasady kwalifikowania wydatków w oparciu o regulacje krajowe i wspólnotowe ................... 47
2.2. Analiza poniesionych wydatków w ramach poszczególnych funduszy strukturalnych .............. 55
Zakończenie ....................................................................................................................................... 60
Usage of financial resources received from structural founds by Poland in 2004-2006 .................. 61
Bibliografia......................................................................................................................................... 62
Informacje o autorze ......................................................................................................................... 62
Rozdział III Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się lokalnego rynku pracy na przykładzie Wałbrzycha .... 63
Wstęp ................................................................................................................................................ 63
3.1. Wałbrzych - charakterystyka rynku pracy .................................................................................. 64
3.2. Wpływ Wałbrzyskiej SSE ,,INVEST – PARK” na rozwój lokalnego rynku pracy ........................... 67
3.3. Formy pomocy regionalnej wpływające na rozwój SSE oraz lokalnego rynku pracy ................. 72
Streszczenie ....................................................................................................................................... 79
Special Economic Zones .................................................................................................................... 79
Bibliografia......................................................................................................................................... 81
Informacje o autorze ......................................................................................................................... 81
Rozdział IV Gospodarka elektroniczna jako element konkurencyjności przedsiębiorstw ............... 82
Wprowadzenie .................................................................................................................................. 82
4.1. Porównanie gospodarki tradycyjnej i elektronicznej ................................................................. 84
4.2. Modele i systemy informacyjne gospodarki elektronicznej ....................................................... 87
4.3. Koszty informatyzacji w przedsiębiorstwie ................................................................................ 91
4.4. Czynniki konkurencyjności w gospodarce elektronicznej .......................................................... 94
Podsumowanie .................................................................................................................................. 97
Streszczenie ....................................................................................................................................... 97
Bibliografia......................................................................................................................................... 98
Informacje o autorze ......................................................................................................................... 98
Rozdział V Procesy konwergencji gospodarczej a zróżnicowanie państw UE-27 ............................ 99
Wstęp ................................................................................................................................................ 99
5.1. Kryteria konwergencji Traktatu z Maastricht ........................................................................... 102
5.1.2. Fiskalne kryteria konwergencji .......................................................................................... 105
5.2. Ogólne cele społeczno-gospodarcze konwergencji ................................................................. 107
5.2.1. PKB – uniwersalny miernik wzrostu gospodarczego ......................................................... 107
5.2.2. Zatrudnienie ...................................................................................................................... 110
5.3. Analiza kryteriów konwergencji ............................................................................................... 113
5.3.1. Przyjęte do analizy wielkości ............................................................................................. 113
5.3.2. Wielowymiarowa analiza porównawcza - porządkowanie liniowe pod względem miary rozwoju ... 115
5.3.3. Analiza pozycji państw UE-27 ............................................................................................ 117
Zakończenie ..................................................................................................................................... 120
Bibliografia....................................................................................................................................... 123
Informacje o autorze ....................................................................................................................... 123
Rozdział VI Wytwarzanie energii wykorzystując proces termiczny węgla ..................................... 124
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 124
6.1. Podziemne procesy chemiczne ................................................................................................ 126
6.2. Efektywność gazyfikacji ............................................................................................................ 127
6.3. Proces termiczny węgla ............................................................................................................ 129
Podsumowanie ................................................................................................................................ 132
Streszczenie ..................................................................................................................................... 134
Using the energy generation thermal process of coal .................................................................... 135
Bibliografia....................................................................................................................................... 136
Informacje o autorze ....................................................................................................................... 136
Rozdział VII Społeczny wymiar efektywności procesu restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa X ....... 137
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 137
7.1. Zmiany w obszarze zasobów ludzkich ...................................................................................... 139
7.2. Problem efektywności społecznej restrukturyzacji zatrudnienia ............................................. 143
7.3. Wyniki badań efektywności społecznej procesu restrukturyzacji zatrudnienia w badanym przedsiębiorstwie X (wybrane przykłady) ....... 150
Podsumowanie ................................................................................................................................ 154
The social dimension of the employment restructuring efficiency – the case of X Company ........ 155 Bibliografia..…………………………………………………………………………………………..……..156
Informacje o autorze ....................................................................................................................... 156
Rozdział VIII Inwestycja w kapitał ludzki jako ważny aspekt innowacyjności XXI wieku ................ 157
Streszczenie ..................................................................................................................................... 157
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 158
8.1. Ujęcie innowacji w literaturze .................................................................................................. 159
8.2. Kapitał ludzki jako ekonomiczny zasób wiedzy ........................................................................ 163
8.3. Szkolenia pracownicze – podnoszenie kwalifikacji pracownika ............................................... 167
Podsumowanie ................................................................................................................................ 174
Die Kapitalinvestition eines Menschen als ein wichtiger Aspekt der Innovation im 21 Jahrhundert ......... 175
Bibliografia....................................................................................................................................... 176
Informacje o autorze ....................................................................................................................... 176
Rozdział IX Źródła finansowania polityki rolnej realizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .... 177
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 177
9.1. Plany finansowe ARiMR………….178
9.2. Budżetowe źródła finansowania krajowych programów wsparcia……………………………………….179
9.3. Budżetowe źródła finansowania kosztów funkcjonowania i wydatków majątkowych ........... 182
Wnioski ............................................................................................................................................ 184
Streszczenie ..................................................................................................................................... 187
Sources of financing of the agricultural policy realized by Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture ........ 187
Abstract ....................................................................................................................................... 187
Bibliografia....................................................................................................................................... 188
Informacje o autorze ....................................................................................................................... 188
Rozdział X Analiza środków polityki gospodarczej Norwegii w kontekście występowania symptomów „choroby holenderskiej” ..... 189
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 189
10.1. Istota pojęcia „choroba holenderska” (ang. Dutch Disease) w kontekście zagadnienia „przekleństwa bogactwa” (ang. resource curse) .... 191
10.2. Strategia polityki gospodarczej Norwegii, służąca uniknięcia negatywnych skutków „choroby holenderskiej” ........ 199
10.3. Ocena skuteczności środków polityki gospodarczej Norwegii stosowanych w celu przeciwdziałania symptomom „choroby holenderskiej” ... 205
Podsumowanie ................................................................................................................................ 216
Bibliografia....................................................................................................................................... 218
Informacje o autorze ....................................................................................................................... 219

Przedmowa
Wydanie pierwsze książki pod tytułem „Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja” stworzona została z myślą o zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej aspektów funkcjonowania, rozwoju gospodarki krajowej i światowej. Poszczególne Rozdziały stanowią bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz tworzą nową wiedzę, nieobecną w publikowanych dotąd innych książkach oraz pozycjach dotyczących gospodarki XXI wieku.
Pierwszy Rozdział przedstawia aspekty teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej. Odnaleźć można tutaj definicje od pojęcia gospodarki oraz jej całokształtu warunków, reguł i mechanizmów funkcjonowania do obecnych przemian w działalności gospodarczej w dobie procesu globalizacji. Następna część rozdziału pierwszego prezentuje politykę ekonomiczną państwa wobec istniejących potrzeb rozwojowych gospodarki krajowej, opisuje czynniki wpływające na konkurencyjność kraju oraz go-spodarkę polską a jej konkurencyjność międzynarodową.
Drugi Rozdział przedstawia rezultaty pierwszego okresu wykorzystania Funduszy Strukturalnych w Polsce. Analiza dotyczy realizacji działań zaplanowanych w dokumencie strategicznym - Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006, który był podstawą nowego modelu polskiej polityki regionalnej wdrażanego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Z kolei trzeci Rozdział prezentuje na przykładzie miasta Wałbrzych wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się lokalnego rynku pracy oraz formy pomocy regionalnej wpływające na rozwój SSE oraz lokalnego rynku pracy. W artykule przeanalizowano poziom inwestycji i tworzonych miejsc pracy w WSSE na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na przykładzie powiatu wałbrzyskiego i województwa pokazano korelację między wzrostem miejsc pracy w WSSE a spadkiem stopy bezrobocia oraz zaprezentowano narzędzie do stymulowania inwestycji, którym jest pomoc regionalna dzięki, której przedsiębiorcy więk-szość swych działań mogą finansować ze środków publicznych dostępnych w ramach funduszu y strukturalnych Unii Europejskiej.
Rozdział czwarty wprowadza w rozwój technologii informacyjnej, który doprowadził do wyodrębnienia się nowego obszaru wiedzy, jakim jest gospodarka elektroniczna, zwa-na również nową gospodarką. Artykuł porównuje standardową gospodarkę a elektroniczną, prezentuje również modele i systemy informacyjne gospodarki elektronicznej, jak również koszty informatyzacji oraz aspekty jej wpływu na konkurencyjność.
Rozdział piąty to procesy konwergencji gospodarczej a zróżnicowanie państw UE-27. Opisuje głównie tendencję do osiągania szybszego tempa wzrostu poprzez kraje mniej rozwinięte i zmniejszenie luki w poziomie dochodów oraz prezentuje metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które pozwalają dokonywać oceny wieloaspektowych zjawisk społeczno-gospodarczych.
Rozdział szósty wytwarzanie energii wykorzystując proces termiczny węgla. Opisuje problematykę Polski jako kraj oparty na węglu, który zmuszony jest szukać sposobu na ogra-niczenie emisji CO2, aby wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Artykuł opisuje zagadnienia z zakresu podziemnych procesów chemicznych, w tym zgazowanie węgla jako bezpośrednia produkcja gazu, przedstawia efektywność gazyfikacji, jak również opisuje proces termiczny węgla.
Rozdział siódmy przestawia społeczny wymiar efektywności procesu restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Artykuł prezentuje sposoby pomiaru społecznego wymiaru efektywności restrukturyzacji zatrudnienia jednoznacznie wskazuje na ogromną jego rolę w społecznym wymiarze efektywności restrukturyzacji zatrudnienia, ale także i wszelkich zmian, jakie zachodzą w organizacjach.
Rozdział ósmy jest o innowacyjności, który jest jednym z ważnych czynników wzrostu gospodarczego, który stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Jednym z najważniejszych wyzwań Polski XXI wieku jakim jest budowa i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. W artykule zawarte są informacje na temat innowacji, za pomocą której formułuje się nowe podej-ścia i cele, aby móc zidentyfikować nowoczesne i przyszłościowe kwalifikacje oraz tworzyć nowe obszary zatrudnienia na rynku pracy.
Rozdział dziewiąty prezentuje źródła finansowania polityki rolnej realizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem opracowania jest przedstawienie źródeł finansowania przez budżet państwa poszczególnych programów krajowej polityki rolnej realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR) w latach 2001-2009 oraz źródeł finansowania z budżetu państwa innych wydatków związanych z funkcjonowaniem tej agencji.
Rozdział dziesiąty prezentuje przeprowadzone analizy skuteczności polityki gospodarczej Norwegii w kontekście symptomów „choroby holenderskie”, której działanie w okresie po odkryciu oraz rozpoczęciu eksportu surowców naturalnych przez państwo jest uważane za jedną z przyczyn zaistnienia „przekleństwa bogactwa”.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I

  • £0.00

  • Ex Tax: £0.00

Related Products

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Scientific article: Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration ..

£5.00 Ex Tax: £5.00

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Scientific article: Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health ca..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Scientific article: Fiscal policy and price convergence in the European UnionAuthor: Dr An..

£5.00 Ex Tax: £5.00

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects

Title: Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects Marketing, ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Prokonsumencka polityka zwrotów

Prokonsumencka polityka zwrotów

Title: Prokonsumencka polityka zwrotówAuthor: dr Kateryna Lysenko-RybaReviewer: dr hab. inż., prof. ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Development of sustainable aviation

Development of sustainable aviation

Title: Development of sustainable aviationAuthors: Justyna Żyła, Michał NędzaPublishers: University ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych

Title: Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych Scientific Editor: Prof. dr hab. Jerzy Olsze..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Wizualizacje kognitywne w zarządzaniu

Wizualizacje kognitywne w zarządzaniu

Title: Wizualizacje kognitywne w zarządzaniuAuthor: Olga PilipczukReviewer: Prof. dr hab. inż. Georg..

£19.00 Ex Tax: £19.00

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie

Title: Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskieScientific Edito..

£6.00 Ex Tax: £6.00

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

Tytuł: Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTYAutorzy: Dr..

£6.00 Ex Tax: £6.00

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk

Tytuł monografii naukowej: Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium województwa wielkopolskiego

Title: Ewolucja wsparcia aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym – studium wojew..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Rynek papierów wartościowych Białorusi: problemy i perspektywy rozwoju

Title: Securities market of Belarus: problems and development prospects / Рынок ценных бумаг Бе..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I – Założenia i kontrowersje wokół proc..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego – Kryzys konstytucyjny

Title: Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konsty..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspekty

Title: Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii – wybrane aspektyScientific Edi..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty

Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty

Title: Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspektyScient..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Innowacje we współczesnej gospodarce

Innowacje we współczesnej gospodarce

Title: Innowacje we współczesnej gospodarce Scientific Editorial: Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. U..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformach

Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformach

Title: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce – dwie dekady po reformachAuthors: Barbara Dębick..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi

Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi

Title: Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługiScien..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku

Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku

Title: Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynkuScientific Editoria..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Inteligentny projekt istnienia

Inteligentny projekt istnienia

Title: Inteligentny projekt istnieniaAuthor: Piotr GriffinPlace and date of issued: Poland, Szczecin..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci

Scientific article: Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci -..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Scientific article: Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństw..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce

Scientific article: Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce ..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw

Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw

Scientific article: Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw /&nbs..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Preferencje w podatku od nieruchomości a stymulowanie lokalnej konkurencyjności podmiotów gospodarczych

Preferencje w podatku od nieruchomości a stymulowanie lokalnej konkurencyjności podmiotów gospodarczych

Scientific article: Preferencje w podatku od nieruchomości a stym..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Scientific article: Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Scientific article: Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznychAuthor:..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Scientific article: Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczneAuthor: Adriana Łe..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata

Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata

Scientific article: Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?Aut..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Scientific article: Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd techni..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Kapitał ludzki w organizacji

Kapitał ludzki w organizacji

Scientific article: Kapitał ludzki w organizacjiAuthor: Monika Trojanowska (2015), Cz..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Scientific article: Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – ..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Scientific article: Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania w..

£10.00 Ex Tax: £10.00

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

Scientific article: System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania pro..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Scientific article: Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu ..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Scientific article: Praca i bezrobocie w poglądach keynesistówAuthor: Martyna Ostrowska (2014),..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR

Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR

Scientific article: Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR /  Canons of..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

Scientific article: Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych / The main p..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Scientific article: Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacjiAuthor: Sylwia Pangsy-Kania ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty

Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty

Scientific article: Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PACK S.A.

Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PACK S.A.

Scientific article: Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne na przykładzie firmy CAN-PAC..

£10.00 Ex Tax: £10.00

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy

Title: Gospodarka oparta na wiedzyAuthors: Aleksandra Fudali, Krystyna Serafin, Ilisio M. de Jesus, ..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część I

Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli Część IAuthor: Piotr OdyniecPlace and date of issued:..

£9.00 Ex Tax: £9.00

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie

New Book in 2022! Title: Traktat o przyczynowości ludzkiej myśli – Marzenie o prawdzie Auto..

£0.00 Ex Tax: £0.00

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach

Title: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasachScientific Editor:: Prof. ..

£0.00 Ex Tax: £0.00