• Język obcy zintegrowany. CLIL jako narzędzie wsparcia rozwoju poznawczego na pierwszym etapie edukacyjnym

Title: Język obcy zintegrowany. CLIL jako narzędzie wsparcia rozwoju poznawczego na pierwszym etapie edukacyjnym

Author: Anna Parr-Modrzejewska

Reviewer: : Prof. PUZ dr hab. Jan Majer

Language: polish

Place and date of issued: Poland, Szczecin - United Kingdom, London 2020

Publishers: Naukowe Wydawnictwo IVG & Scientific Publishing House IVG 

Type: Open Access

ISBN (Polska) 978-83-66726-03-1 e-Book ISBN (Wielka Brytania) 978-1-912966-11-0 e-Book

(downloading from the shop)


Recenzowana monografia zajmuje się rozwojem funkcji wykonawczych oraz dyskursem lekcyjnym w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym w systemie zintegrowanym. W związku z wyborem nieszablonowej tematyki przez Autorkę należy na wstępie przywołać dwa istotne uwarunkowania edukacyjne plasujące książkę we właściwym, jakże cennym, kontekście problemowym: 1. W związku z rosnącą popularnością zintegrowanego kształcenia językowoprzedmiotowego (CLIL), lekcje np. biologii, matematyki, czy nawet wychowania fizycznego, coraz częściej prowadzone są w języku obcym, niemniej nadal dotyczy to przede wszystkim szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie podobnego systemu kształcenia w edukacji podstawowej, szczególnie w jej pierwszym etapie, jest w dalszym ciągu stosunkowo rzadsze. Ze szkodą dla edukacji, jako że to właśnie w systemie nauczania wczesnoszkolnego istnieją idealne warunki do wprowadzenia języka obcego jako elementu dyskursu lekcyjnego. Także sam wiek dzieci sprzyja naturalnemu oswajaniu ich z elementami języka obcego. Ponadto odpowiednio realizowana zintegrowana edukacja językowo-przedmiotowa na tym etapie kształcenia w sposób naturalny prowadzi do początkowej dwujęzyczności. Tymczasem również badania w zakresie nauki języka obcego w formie zintegrowanej z treściami przedmiotowymi dotyczą prawie wyłącznie poziomu szkoły średniej. Stąd zapotrzebowanie na badania takie jak te przeprowadzone przez dr Annę Parr-Modrzejewską w recenzowanej książce, które dodatkowo, obok analizy dyskursu edukacyjnego, koncentrują się również na aspektach rozwoju poznawczego dzieci. 2. Wprowadzenie obowiązku nauki języka obcego w pierwszym etapie edukacji formalnej wywołało swego czasu ożywioną dyskusję na temat zarówno zasadności nauki języka w tym sektorze, jak i jakości tego kształcenia. Struktura edukacji wczesnoszkolnej w polskiej szkole promowała wówczas holistyczne podejście do przekazywania wiedzy. Stąd zajęcia prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane były wokół centralnego tematu dnia oraz tygodnia i łączyły w sobie treści poszczególnych przedmiotów. Natomiast język obcy był na ogół wyłączony z tego systemu i przez to nauczany był jako osobny przedmiot. Jednak, jak podkreśla Autorka we Wstępie do swojej monografii, Rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r. wprowadziło istotną zmianę w dotychczasowym systemie kształcenia nauczycieli języków obcych przygotowywanych do pracy w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej. A co za tym idzie, studenci kierunków pedagogicznych, a więc przyszli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wyposażani są obecnie także w kompetencje w zakresie nauczania języka obcego jako przedmiotu zintegrowanego z pozostałymi obszarami wczesnej edukacji. Wprowadzona modyfikacja programu nauczania stwarza zatem realne warunki dla zintegrowanego podejścia do kształcenia językowego, którego celem będzie – oprócz oczywistych walorów językowych – także bardzo istotne na tym etapie rozwijanie umiejętności poznawczych.Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Język obcy zintegrowany. CLIL jako narzędzie wsparcia rozwoju poznawczego na pierwszym etapie edukacyjnym

  • £4.59

  • Ex Tax: £4.59